Netia sprzedaje Play-a

logo-playW związku z otrzymaną deklaracją zainteresowania nabyciem należących do Netii udziałów P4 Sp. z o.o. („P4”), dnia 7 stycznia 2008 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła propozycję Zarządu dotyczącą rozważenia zbycia udziałów w P4 jako alternatywnego

Spółka przygotowuje się do pozyskania finansowania dla realizacji kolejnych etapów strategii, obejmujących lata 2008-2009. Netia posiada obecnie ponad 216 tys. klientów usług szerokopasmowych i jest wiodącym alternatywnym dostawcą usług dostępu do Internetu w Polsce. Zarząd Spółki rozważa opcje finansowania w celu zwiększenia tempa rozwoju i dalszego wzmocnienia pozycji Spółki jako najprężniej rozwijającego się dostawcy usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce.

W myśl nowej strategii Netii ogłoszonej w dniu 18 kwietnia 2007 r., dalszy wzrost liczby klientów usług szerokopasmowych oraz inwestycje kapitałowe w uwolnienie lokalnej pętli abonenckiej (LLU – Local Loop Unbundling) planowane w latach 2008-2009 wymagają pozyskania w 2008 roku dodatkowych środków finansowych. Zarząd Spółki uznał, że opcja wcześniejszego, zyskownego wyjścia z inwestycji w P4 powinna zostać dokładnie rozpatrzona jako alternatywa dla emisji nowych akcji w celu wsparcia strategicznej ekspansji. Ponadto, Netia uzyskała już deklarację zainteresowania nabyciem jej udziału mniejszościowego w P4.

Zarząd Netii przeprowadzi szczegółową analizę pomiędzy opcją zbycia 23,4% pakietu udziałów w operatorze usług komórkowych P4 i tym samym silniejszego ukierunkowania działalności Spółki na usługi szerokopasmowe z jednej strony, a opcją pozyskania dodatkowego finansowania poprzez emisję akcji, wspierającego zgodnie z przyjętą wcześniej strategią zarówno rozwój usług szerokopasmowych jak i inwestycję w P4. W tym ostatnim przypadku, decyzja w przedmiocie emisji nowych akcji zostanie podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które może być zwołane w pierwszym kwartale 2008 roku.

P4 jest czwartym operatorem usług telefonii komórkowej w Polsce, który rozpoczął działalność komercyjną w dniu 16 marca 2007 r. W dniu 3 grudnia 2007 r. P4 poinformował o pozyskaniu ponad 700.000 użytkowników i był na dobrej drodze do przekroczenia prognozy łącznej liczby klientów za 2007 rok, tj. 750.000 użytkowników. Netia wierzy, że wartość jej 23,4% pakietu udziałów w P4 obecnie znacznie przekracza kwotę 79,5 milionów euro, którą Netia zobowiązała się zainwestować w ten projekt, oraz we wzrost wartości tego udziału w miarę pozyskiwania przez P4 nowych klientów oraz rozbudowywania sieci. Jednakże Netia oczekuje, że uzyskanie finansowania kredytem w wysokości umożliwiającej osiągnięcie przez P4 punktu zwrotnego w przepływach wolnych środków pieniężnych będzie wymagać dodatkowego wsparcia udziałowców, w tym znaczących dodatkowych wpłat na kapitał P4.

Uczestniczenie jako inwestor – założyciel w P4 zaowocowało podpisaniem ważnych dla Netii umów z P4, takich jak umowa o świadczenie przez Netię usług telefonii komórkowej w oparciu o sieć P4 oraz umowa o dostawę przez Netię usług transmisji danych na rzecz P4. Umowy te pozostają w mocy niezależnie od tego czy Netia pozostanie wspólnikiem P4 i są istotne dla przyszłego rozwoju Netii.

Ewentualne zbycie udziałów Netii w P4 będzie zależało od uzyskania formalnej zgody Rady Nadzorczej Spółki, a każda decyzja w sprawie emisji nowych akcji wymaga odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

Constantine Gonticas oraz Bruce McInroy, członkowie Rady Nadzorczej powiązani z udziałowcem większościowym P4, nie uczestniczyli obradach Rady Nadzorczej ani nie głosowali nad uchwałami w zakresie dotyczącym ewentualnego zbycia udziałów Netii w P4.